Skip to main content

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen qua styling afwijken van het originele (geldige) document. Gelieve de gehele algemene voorwaarden leesbaar ontvangen? Lees deze dan via de online weergave.

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden Dutch Media Brothers V.O.F. 2

Artikel 1: Algemeen. 2

Artikel 2: Definities. 2

Artikel 3: Toepasselijkheid. 3

Artikel 4: Tot stand komen van de overeenkomst 3

Artikel 6A: Terbeschikkingstelling beeldmateriaal 4

Artikel 6B: Rechten van intellectuele eigendom.. 4

Artikel 7: Filmen en fotograferen van derden. 6

Artikel 8: Onderzoek en reclame. 6

Artikel 9: Aansprakelijkheid. 7

Artikel 10: Vrijwaring. 10

Artikel 11: Duur en beëindiging overeenkomst 10

Artikel 12A: Herroepingsrecht 12

Artikel 12B: Uitzonderingen Herroepingsrecht 13

Artikel 13: Gebruikersrecht. 13

Artikel 14: Geheimhouding. 14

Artikel 15: Overmacht. 15

Artikel 16: Levering. 16

Artikel 17: Prijzen, vooruitbetaling en tarieven. 17

Artikel 18: Garanties 20

Artikel 19: Promotiedoeleinden. 20

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen. 21

Artikel 21: Levering en gebruik van diensten. 21

Artikel 22: Inschakelen derden. 21

Artikel 23: Medewerking door opdrachtgever 22

Artikel 24: Montage. 22

Artikel 25: Apparatuur verhuur. 24

Artikel 26: Betaling. 25

 

 

 

Algemene voorwaarden Dutch Media Brothers V.O.F.

 

Artikel 1: Algemeen

 

BedrijfsnaamDutch Media Brothers V.O.F.
Overige handelsnamenKlabak, Lotrijk  Kopstok
AdresGoirkestraat 183d, 5046GH, Tilburg
Email adresinfo@dutchmediaBrothers.com
KVK-nummer87381885

 

Artikel 2: Definities

 

ConsumentDe natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf van opdrachtgever
DagDe Kalenderdag
Opdrachtgever/ wederpartijDe natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en/of de natuurlijke of rechtspersoon die wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Dit betreft tevens de individu die akkoord gaat met deze algemene voorwaarden en producten/ diensten heeft afgenomen van Dutch Media Brothers, en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een dienst aan Dutch Media Brothers
OpdrachtnemerDutch Media Brothers (incl. Klabak, Kopstok & Lotrijk)
Overeenkomst op afstandEen overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
PartijenDe partijen bij de te sluiten overeenkomst
Techniek voor communicatie op afstandMiddel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en opdrachtnemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

 

 

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop en/of levering van onze artikelen, diensten, aanvullende diensten, werkzaamheden en adviezen worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, behoudens andere dwingendrechtelijke bepalingen. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.

 

 1. De door de opdrachtgever en/of derde gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer aanvaard.

 

 1. Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze algemene voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Offertes of overige voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen

 

 1. Alle offertes van Dutch Media Brothers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de offerte wanneer deze termijn is verlopen

 

 1. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Media Brothers niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4: Tot stand komen van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de door opdrachtgever ondertekende offerte heeft ontvangen, of op het moment dat er schriftelijk akkoord is gegeven op een opdracht/voorstel.

 

 1. De offerte behelst tevens de opdrachtbevestiging. Eveneens schriftelijke voorstellen.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

 1. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiend uit een of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

 

Artikel 6A: Terbeschikkingstelling beeldmateriaal

 1. Dutch Media Brothers stelt aan de Wederpartij ruw beeldmateriaal niet ter beschikking, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.
 2. Indien Dutch Media Brothers en de Wederpartij overeenkomen dat ruw beeldmateriaal aan de Wederpartij ter beschikking wordt gesteld, draagt de Wederpartij hier de volledige verantwoordelijkheid voor. Tevens kunnen Dutch Media Brothers en de Wederpartij overeenkomen dat de Wederpartij een vergoeding verschuldigd is voor het voor ter beschikking stellen van het beeldmateriaal.
 3. Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald valt het door Dutch Media Brothers onder de Auteurswet en blijft het door Dutch Media Brothers geproduceerde beeldmateriaal in eigendom van Dutch Media Brothers.

 

Artikel 6B: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, documentatie, rapporten, coat- chingmateriaal, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers.

 

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde beeldmaterialen zoals foto’s, video’s of audiobestanden, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer of diens licentiegevers.

 

 1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voor- waarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur, beeldmateriaal, audiobestanden of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit enig geleverd werk te verwijderen of te wijzigen, zonder dat hier expliciet toestemming voor is gegeven.

 

 1. Als een opdracht moet worden uitgevoerd naar ontwerpen, scripts, marketing-gerelateerde uitwerkingen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, dan garandeert deze dat daardoor geen industriële of andere rechten van derden worden aangetast.

 

 1. Indien opdrachtgever in strijd handelt met bepalingen in artikel 6B, is hij aan opdrachtnemer, naast een schadevergoeding, een boete verschuldigd van € 2.500,00 voor iedere dag dat de inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer of derde voortduurt.

Artikel 7: Filmen en fotograferen van derden

 1. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van voorafgaande toestemming van derden die deel uit kunnen maken van de film of fotografie.
 2. De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat alle derden die gefilmd of gefotografeerd (kunnen) worden voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor verlenen.
 3. Indien derden naderhand aan Dutch Media Brothers verzoeken om hun van het beeldmateriaal te verwijderen komt dit voor rekening en verantwoordelijkheid van de Wederpartij.

 

Artikel 8: Onderzoek en reclame

 

 1. De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken (zoals beeldmateriaal, rough-cuts of opleveringen) op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering, te onderzoeken.

 

 1. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 10 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

 

 1. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

 

 1. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Dutch Media Brothers gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 

 1. Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Dutch Media Brothers gemeld te worden.

 

 1. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 10 dagen na ontdekking ervan aan Dutch Media Brothers gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 

 1. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

 

 1. De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Dutch Media Brothers aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Dutch Media Brothers nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Dutch Media Brothers niet schriftelijk om toezending is gevraagd.

 

 1. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dutch Media Brothers binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

 

 1. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Dutch Media Brothers is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dutch Media Brothers.
 2. Indien de Wederpartij zelf, zonder overleg met en/of zonder voorafgaande toestemming van Dutch Media Brothers ruw beeldmateriaal bewerkt, versnijd of aanpassing verricht, is Dutch Media Brothers nimmer aansprakelijk voor deze beelden.
 3. Dutch Media Brothers is niet aansprakelijk voor de inhoud van het beeldmateriaal, tenzij er sprake is van directe schade die ontstaan is door grove schuld of opzet van Dutch Media Brothers.
 4. Dutch Media Brothers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 5. Indien Dutch Media Brothers aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dutch Media Brothers beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Dutch Media Brothers uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en medewerkers van opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder voor aanspraak van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van en gebrek in een product, beeldmateriaal of documentatie dat door opdrachtgever aan een derden is geleverd en dat mede bestond uit door opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur, websites, databestanden, video- of fotografisch beeldmateriaal, audiomateriaal, of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, databestanden en of andere materialen.
 2. Dutch Media Brothers is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Dutch Media Brothers ingeschakelde derden.
 3. Wanneer vanuit de overheid of andere derde partijen een boete opgelegd wordt met betrekking tot het maken van (illegale) drone opnames, zal de opdrachtgever hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige aansprakelijkheid met betrekking tot het betreden van locaties die door opdrachtgever zijn bepaald en het maken van audiovisuele opnames op locaties die door opdrachtgever zijn bepaald. Opdrachtgever is daarom aansprakelijk voor boetes of aansprakelijkheid betreffende betreding of opnames op locaties die door opdrachtgever zijn bepaald.
 5. Dutch Media Brothers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. Fouten in materiaal dat door opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.
  3. Fouten of ontevredenheid ten gevolge van ingeschakelde derden
  4. Gebreken in offertes of aanbiedingen van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers
  5. Fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien opdrachtgever, overeenkomstige het bepaalde in artikel 4 en artikel 24 goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen, audiovisuele bestanden of overige gegevens, die hen voor, door of namens opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 7. Na het voltooien van de opdracht, hebben noch opdrachtgever, noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht van zes [6] maanden met betrekking tot gebruikte en geproduceerde materialen en gegevens.

 

Artikel 10: Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Dutch Media Brothers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Dutch Media Brothers en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 2. Indien Dutch Media Brothers door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dutch Media Brothers zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dutch Media Brothers en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

 

Artikel 11: Duur en beëindiging overeenkomst

 1. De termijn van de overeenkomst gaat in op de datum waarop de opdrachtnemer de ondertekende offerte van de wederpartij/ opdrachtgever heeft ontvangen, eveneens wanneer er een schriftelijk akkoord is gegeven door opdrachtgever aan opdrachtnemer, betreffende een opdracht.
 2. Wanneer een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is deze niet tussentijds opzegbaar.

 

 1. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie [3] maanden voor het einde van de betreffende

 

 1. Opdrachtgever kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever mag daarnaast ook schriftelijk opzeggen.

 

 1. Indien na een beëindiging blijkt dat opdrachtgever een vergoeding verschuldigd is voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, ontvangt opdrachtgever hiervoor een laatste

 

 1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter met onmiddellijke ingang te beëindigen in onder meer doch niet uitsluitend het geval de opdrachtgever:
  1. aan opdrachtnemer valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
  2. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen [tijdig] door te geven;
  3. de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  4. surseance van betaling heeft aangevraagd of het surseance van betaling is verleend;
  5. onder curatele of bewind is gesteld of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, waaronder ook schuldsanering;
  6. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
  7. komt te overlijden dan wel [bij rechtspersonen] wordt geliquideerd

 

 

 1. Rechten en plichten uit de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, die na hun aard en inhoud bestemd zijn om voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 12A: Herroepingsrecht

 1. Bij het leveren van diensten heeft de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument de mogelijkheid de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien [14] kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

 

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument zich richten naar de door de opdrachtnemer en bij de aanbieding en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 1. Indien de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument een bedrag heeft betaald aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig [30] dagen na de herroeping, terugbetalen.

 

 1. Indien de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument aan opdrachtnemer uitdrukkelijk heeft verzocht om met de aanvang van de dienstverlening te starten gedurende de herroepingstermijn van 14 dagen en opdrachtnemer na aanvang van de dienstverlening gebruik maakt van zijn herroepingsrecht als bedoeld in lid 1 van dit artikel, komen de kosten naar rato van de verrichte werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12B: Uitzonderingen Herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht geldt niet voor de navolgende consumentenproducten:
  1. Producten die gemaakt worden volgens de specificaties van de consument.
  2. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.
  3. Overeenkomsten waarbij de opdrachtgever die handelt in hoedanigheid van consument aan de opdrachtnemer specifiek heeft verzocht hem te bezoeken om daar dringende herstellingen, aanpassingen of onderhoud te verrichten.

 

Artikel 13: Gebruikersrecht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6A en 6B verleent opdrachtnemer opdrachtgever, gedurende de looptijd van de overeenkomst, mits de gebruiker zijn verplichtingen uit overeenkomst nakomt, het niet exclusieve recht op het gebruik van de krachtens deze overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde analyses, documentatie, rapporten, coachingmateriaal, offertes, foto’s, video’s, audiobestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

 

 1. Opdrachtnemer verleent opdrachtgever het niet exclusieve recht op het gebruik van het beeldmateriaal zolang de afgesproken en mogelijke periodieke kosten worden voldaan door opdrachtgever.

 

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig audiovisueel (beeld)materiaal te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klanten gebruikt. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Gedurende looptijd van de overeenkomst verkrijgt opdrachtgever het exclusieve niet overdraagbare recht op het gebruik van de geleverde materialen. De eigendom hiervan berust bij opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 14: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de Dutch Media Brothers ontvangen. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun werknemers, ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 

 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke (marketing of productie) strategieën die zij van Dutch Media Brothers ontvangen. Opdrachtgever legt deze verplichting tevens op aan haar werknemers alsmede aan de door hen ingeschakelde derden, en hun werknemers, ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

 

 1. Opdrachtgever zal de inhoud van de rapporten, adviezen, audiovisueel (beeld)materiaal of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van opdrachtnemer heeft verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

 

 1. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 per gebeurtenis. Onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

 

 1. De geheimhoudingsplicht geldt tot tenminste twee [2] jaar na beëindiging van de overeenkomst of zoveel langer krachtens wettelijke regelingen.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Een tekortkoming kan niet aan Dutch Media Brothers of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dutch Media Brothers geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dutch Media Brothers niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

 1. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dutch Media Brothers in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

 

 1. Dutch Media Brothers heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dutch Media Brothers zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

 

 1. Zowel Dutch Media Brothers als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

 1. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dutch Media Brothers zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

 

 1. Indien Dutch Media Brothers ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutch Media Brothers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 

Artikel 16: Levering

 1. Levering vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

 

 1. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

 

 1. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen of beperkingenin mogelijkheden bij de opdrachtgever met betrekking tot het ontvangen, openen en afspelen van bestanden en bestandformaten.

 

Artikel 17: Prijzen, vooruitbetaling en tarieven

 1. De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Dutch Media Brothers hanteert een standaard uurtarief van €75,- (Excl. BTW) voor het uitvoeren van werkzaamheden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om dit uurtarief te rekenen bij het bepalen van prijzen, uitvoeren van extra werk op nacalculatie en het opstellen van projectprijzen.

 

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven van tijd tot tijd aan te passen met een aankondigingstermijn van tenminste één [1] kalendermaand.

 

 1. Dutch Media Brothers behoudt zich het recht om tarieven aan te passen op basis van inhoudelijke onderdelen van gegeven opdrachten door opdrachtgever óf op basis van doorberekening van in te schakelen derden.

 

 1. Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft opdrachtnemer het recht de prijzen hierover aan te passen of betreffende overeenkomst per direct op te zeggen.

 

 1. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, is voor opdrachtgever nimmer een rechtsgeldige grond voor opzegging of ontbinding van de

 

 1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte of aanbieding geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht.

 

 1. Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of beschrijving bevat.

 

 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
 2. Indien opdrachtnemer van mening is dat een door opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal opdrachtnemer daarvan melding doen aan opdrachtgever, alvorens tot uitvoering van het meerwerk over te gaan. De vermelding zal op verzoek van opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

 

 1. De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Van alle bijkomende kosten zal Dutch Media Brothers tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

 1. Indien Dutch Media Brothers bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Dutch Media Brothers gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, prijs of tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

 

 1. Indien Dutch Media Brothers het voornemen heeft het Honorarium, prijs of tarief te wijzigen stelt, zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

 1. Indien de verhoging van het Honorarium, prijs of tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Wederpartij rustende verplichting ingevolge de wet;
  2. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  3. Dutch Media Brothers alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  4. bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de afname zal plaatsvinden.

 

 1. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie [3] maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, prijs of tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

 1. Dutch Media Brothers zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, prijs of tarief in kennis stellen. Dutch Media Brothers zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, alvorens tot verrichting van haar prestatie over te gaan respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de op opdrachtnemer rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van alle schade, kosten en interesten door opdrachtgever.

 

Artikel 18: Garanties

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat fouten en gebreken in het eindresultaat van een product het gevolg kunnen zijn van een handelswijze van een of meer derden, óf van de instructies van de opdrachtgever zelf

 

 1. Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot het uitvoeren van gewenste aanpassingen van opdrachtgever die na afloop van de in artikel 8 genoemde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een aparte overeenkomst is afgesloten, welke een zodanige plicht tot aanpassingen omvat.

 

 1. De producten of aanleverbestanden die opdrachtnemer heeft verkregen van derden óf zelf heeft aangeleverd, vallen buiten de garantie die in deze overeenkomst staan. Hier zijn dus ook geen rechten op te verlenen.

 

 1. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de werking, kwaliteit, inhoud of overige onderdelen van informatie, bestanden of documenten, aangeleverd door opdrachtgever of derden.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de generatie van uiteindelijke (bedrijfs)resultaten ten gevolge van het inzetten van middelen zoals video’s, foto’s, funnels, strategieën, of andere producten van Dutch Media Brothers. Opdrachtnemer werkt enkel als uitvoerende en adviserende partij en geeft nooit garantie op resultaten van producten.

 

 1. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de garantie indien opdrachtgever in verzuim is jegens de opdrachtnemer.

 

Artikel 19: Promotiedoeleinden

 1. Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een discrete verwijzing naar de website, diensten of geleverd eindproduct door opdrachtnemer, van opdrachtgever te maken op websites van Dutch Media Brothers.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door opdrachtnemer te leveren of geleverde dienst, kunnen zowel door de opdrachtgever als door opdrachtnemer aanhangig worden gemaakt bij een bevoegde Nederlandse rechter.

 

 1. Partijen zullen in het geval van een [dreigend] geschil zich maximaal inspannen om het [dreigende] geschil in onderling overleg te beslecht

 

Artikel 21: Levering en gebruik van diensten

 1. Opdrachtgever is verplicht redelijke instructies van opdrachtnemer ten aanzien van het gebruik van de dienst op te
 2. Opdrachtgever moet de door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervanuit gaan dat een opdrachtgever die zich aanmeldt ook daadwerkelijk opdrachtgever is. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op de hoogte te stellen als opdrachtgever een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Opdrachtnemer heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

 

Artikel 22: Inschakelen derden

 1. Opdrachtnemer kan bij de uitvoering van een overeenkomst derden inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van die derden de zorgvuldigheid in acht nemen en in gevallen waarin dit in redelijkheid kan worden gevergd, vooraf overleg plegen met

 

 1. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door haar of een derde ingeschakelde derde, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derde jegens opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen enige aansprakelijkheid van derden jegens opdrachtgever voor, tijdens -of na het uitvoeren van de opdracht. Dit geldt ook voor pre-productie, productie en post-productie.

 

Artikel 23: Medewerking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle noodzakelijke medewerking verlenen.

 

 1. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van opdrachtnemer staan of indien opdrachtgever of ander wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te

 

Artikel 24: Montage

 1. Om de montagetijd van videoproductie qua tijd en kosten zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt een ‘drie-versie methode’ aangehouden. Voor opdrachtgevers geldt dat de productie wordt opgeleverd, met maximaal twee [2] wijzigingsrondes. Gewenste aanpassingen na deze rondes zullen worden uitgevoerd op nacalculatie.

 

 1. Previews op montageversies worden aangeboden aan opdrachtgever via een verborgen link naar een verborgen host.

 

 1. Wanneer wijzigingen, een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel afgesproken gegeven opdracht door opdrachtgever, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen aanpast na schriftelijke bevestiging van de opdracht, worden de extra uren die deze dankzij deze aanpassingen zullen resulteren tegen het standaardtarief in artikel 17.2 als meerwerk in rekening gebracht worden op basis van nacalculatie. Extra te maken kosten ten gevolge van gewenste aanpassingen zullen worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

 1. In de producties die door Dutch Media Brothers worden uitgevoerd, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van passende, rechtenvrije muziek en geluidsmideelen. Deze worden door Opdrachtnemer zelf geproduceerd of aangekocht. Indien er, in de videoproductie, populaire muziek of hit-repertoire gebruikt moet worden, zullen hiervoor rechten moeten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Stichting Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen, tenzij anders vermeld. De hoogte van deze rechten wordt bepaald door Stichting Buma/Stemra en wordt toegevoegd aan de eindfactuur. De Opdrachtgever zal dan zelf zorg moeten dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek, tenzij anders is overeengekomen.

 

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen

 

Artikel 25: Apparatuur verhuur

 1. Dutch Media Brothers verhuurt aan Wederpartij de in de Overeenkomst bepaalde Apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Wederpartij verplicht de in de Apparatuur begrepen geheugendragers bij einde huur weer zonder data (“leeg”) te retourneren.

 

 1. De huurovereenkomst is aangegaan voor de tussen Partijen overeengekomen duur met een minimum huurperiode van een [1] dag. De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de Apparatuur aan de Wederpartij. Bij het verstrijken de voor bepaalde tijd aangegane huurovereenkomst eindigt de Overeenkomst, zonder dat daartoe enige opzegging door Wederpartij of Dutch Media Brothers is vereist.

 

 1. Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur aan enige derde in onderhuur te geven of enige derde anderszins in enige vorm het gebruik of medegebruik ervan te geven.

 

 1. Wederpartij zal de Apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. Wederpartij zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de Apparatuur. Bij schade aan de Apparatuur zal Wederpartij Dutch Media Brothers daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

 

 1. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade hoe ook genaamd, welke ontstaat of is ontstaan aan zijn, aan Dutch Media Brothers, veroorzaakt door hemzelf, zijn personeel of door hem casu quo door zijn personeel aangewezen derden.

 

 1. In geval van diefstal of molest aan de Apparatuur is Wederpartij verplicht terstond aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of molest heeft plaatsgevonden. Wederpartij is verplicht Dutch Media Brothers een kopie van de aangifte te verstrekken.

 

 1. Het is Wederpartij niet toegestaan de Apparatuur geheel of gedeeltelijk te veranderen of daaraan iets toe te voegen. Indien aanpassingen worden doorgevoerd wordt dit gezien als schade. Wederpartij is jegens Dutch Media Brothers aansprakelijk voor schade aan de Apparatuur die verband houden met de door Wederpartij daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

 

 1. Wederpartij zal de Apparatuur bij het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan Dutch Media Brothers teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van Wederpartij. Bij het te laat inleveren van de Apparatuur zal er, naast de extra huurkosten, een boete opgelegd worden. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de gehuurde Apparatuur met een minimum van €250,00.

 

 1. Wederpartij zal Dutch Media Brothers schriftelijk in kennis stellen van een eventueel beslag op de Apparatuur (zowel conservatoir als executoriaal beslag), onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. Wederpartij zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst. Wederpartij is jegens Dutch Media Brothers aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de Apparatuur.

Artikel 26: Betaling

 1. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen veertien [14] dagen na factuurdatum.

 

 1. Bij sommige opdrachten waarbij een groter budget benodigd is, of de productie over een langere periode wordt geproduceerd dient te worden, zal de facturering verspreid en in meerdere termijnen verlopen. Indien deelleveringen overeen zijn gekomen, is Dutch Media Brothers gerechtigd om voor elke deellevering een factuur aan Opdrachtgever toe te sturen.

 

 1. Dutch Media Brothers is gerechtigd een aanbetaling te verlangen van de opdrachtgever van 50% van de opdracht en eventuele te huren/inschakelen van vooruitbetaalde apparatuur of derden. Pas nadat de aanbetaling heeft plaatsgevonden, zal Dutch Media Brothers aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht.

 

 1. Eventuele bezwaren jegens een factuur dienen binnen vijf [5] dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Dutch Media Brothers te worden ingediend; ingeval niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt, geldt de factuur als geaccepteerd.

 

 1. Indien opdrachtgever met betaling van enige vordering jegens Dutch Media Brothers in gebreke is, heeft Dutch Media Brothers het recht de verdere uitvoering van alle tussen Dutch Media Brothers en Opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied. Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

 1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim de wettelijke handelsrente, als bedoeld in Artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd.

 

 1. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij een minimum van € 50,00 per dag wordt aangehouden. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  1. Over de eerste €3.000,00; 15%
  2. Over het meerdere tot €6.000,00; 10%
  3. Over het meerdere tot €15.000,00; 8%
  4. Over het meerdere tot €60.000,00; 5%
  5. Over het meerdere vanaf €60.000,00; 3%

 

 1. In geval van liquidatie, insolventie, faillissementsaanvraag of surséance van betaling van opdrachtgever zijn vorderingen van Dutch Media Brothers, bij opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
× Ff appje sturen?